logo poštové služby

Slovenská pošta, a.s.

Slovenská pošta, a.s. (registrácia č. 4) 

Právna forma

  • Akciová spoločnosť od 1. 10. 2004 (predtým štátny podnik) so 100-percentnou účasťou štátu
  • Akcionár spoločnosti: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
  • Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č. 803/S

Sídlo

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99  Banská Bystrica

Vznik

1. 1. 1993 (predtým z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií)

Služby

univerzálne poštové služby, ostatné poštové služby, neadresné zásielky, priamy predaj tovaru a internetový obchod, sprostredkovanie služieb, reklamné služby, vydávanie poštových cenín

Počet kontaktných miest

viac ako 1500 pôšt (s 3375 poštovými priehradkami), 6797 poštových schránok, 20 678 poštových priečinkov

Počet zamestnancov

15 080 zamestnancov v priemernom prepočítanom počte

Web stránka

www.posta.sk; www.slposta.sk; www.pofis.sk; www.sipo.sk

Call centrum

bezplatná infolinka 0800 122 413
zakaznickyservis@slposta.sk

Ocenenia

  • Rating úverového rizika Aaa.sk (Ratingová agentúra Moody's - 2006 odvtedy sa rating Slovenskej pošty nemenil a jeho výhľad ratingu je naďalej stabilný)
  • Certifikáty, ktoré potvrdzujú zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005 (2008)
  • Držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike
  • Ocenenia najkrajšie známky sveta (2002

Výsledok hospodárenia pred zdanením

2009 - 2 537 000 €
2008 - 4 539 000 €
2007 - 10 355 000 €

IČO

36 631 124

IČ DPH

SK2021879959

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..