logo poštové služby

Doplnkové služby

Spoločnosť

K evidovanému listu

Názov a druh

Popis

Slovenská pošta, a.s.

Doporučený list

Odpovedná služba

Zásielku označenú poznámkou „Odpovedná zásielka - poštovné uhrádza prijímateľ" podáva odosielateľ bezplatne. Výplatné uhrádza po jej dodaní adresát.

 

Doporučený list a Poistený list

Do vlastných rúk

Dodanie zásielky len adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po potvrdení jej prevzatia.

 

 

Doručenka

Tlačivo s potvrdením prevzatia  adresátom sa vráti späť odosielateľovi zásielky.

 

 

Info web - len 1. trieda

Informácia o výsledku dodania zásielky je k dispozícii nasledujúci pracovný deň na www.posta.sk alebo Zákazníckom servise.

 

 

Dobierka

Vydanie zásielky adresátovi  len po uhradení sumy stanovenej odosielateľom. Suma sa vyplatí odosielateľovi v hotovosti alebo na bankový účet.

 

 

Nevrátiť

Zásielka označená poznámkou „Nevrátiť, ktorú nebolo možné doručiť jej adresátovi sa uloží a  nevráti sa späť jej odosielateľovi.

 

 

Poste restante

Zásielka označená poste restante a názvom pošty sa nezasiela na adresu ale na poštu. Na základe dohody odosielateľa a adresáta.

 

 

Vylúčenie náhradného prijímania

Adresát na základe žiadosti vylúči určené osoby z prijímania jemu adresovaných zásielok.

 

 

Predĺženie odbernej lehoty

Adresát na základe žiadosti predĺži odbernú lehotu pre zásielky na max. 30 dní.

 

Doporučený list, Poistený list a  Úradná zásielka

Storno zásielky na podaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola z pošty odoslaná.

 

 

Storno zásielky na dodaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola dodaná adresátovi.

 

 

Neukladať

Zásielka označená poznámkou „Neukladať"sa vráti späť jej odosielateľovi, a to ihneď po prvom neúspešnom pokuse o jej doručenie.

 

 

Nedoposielať

Zásielka označená poznámkou „Nedoposielať", nie je doposlaná za adresátom na inú adresu.

 

 

Uložiť ...dní

Zásielka označená poznámkou „Uložiť .... dní", je uložená na pošte podľa požiadavky odosielateľa a nie max. 18 dní.

 

 

Späť:

Zásielka označená poznámkou „Späť." sa vráti na uvedenú adresu, nie na adresu odosielateľa.

 

 

Časové doposielanie

Adresátovi sú  na základe žiadosti doposielané zásielky na novú adresu v určitom období.

 

 

Jednorazové doposielanie

Adresát telefonicky požiada poštu, ktorá mu zásielku oznámila o doposlanie zásielky na novú adresu.

 

 

Splnomocnenie

Adresát splnomocní  ktorúkoľvek plnoletú osobu na preberanie zásielok (aj zásielok do vlastných rúk).

 

 

Odopretie prijatia

Adresát  odoprie prijatie zásielky ihneď pri jej preberaní a podpíše sa.

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..