logo poštové služby

Zasielateľské služby

Zasielateľstvo alebo tzv. špedícia patrí do kategórie dopravných a logistických služieb. Neznamená iba obstarávanie prepravy zásielok, ale zahŕňa celý rad činností súvisiacich s prepravou, ktoré zasielateľ vykonáva pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a na cudzí účet. Na základe zasielateľskej zmluvy môže tak výrobca alebo obchod,v procese zabezpečenia logistiky tovaru,outsoursovaťtieto činnosti na zasielateľa/špeditéra. Čo sa týka prepravy, môže ísť o zaobstaranie prepravy cestnej, železničnej, leteckej, vodnej a multimodálnej v rámci kontinentu alebo medzikontinentálne. V praxi sa zvykne zasielateľstvo nesprávne zamieňať s cestnou dopravou alebo poštovými službami.

 

Právne aspekty zasielateľstva

 • na rozdiel napr. od cestnej dopravy (upravenej zákonom č.168/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov) nie je upravené žiadnym špeciálnym právnym predpisom
 • podnikanie v zasielateľstve upravuje len zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, pričom ide o viazanú živnosť. Odborná spôsobilosťsa od 1. 6. 2010 preukazuje bez požiadavky odborného vzdelania, a to:
 • stredoškolským vzdelaním a najmenej dvoma rokmi praxe v odbore,
 • vysokoškolským vzdelaním a najmenej jednoročnou praxou v odbore.
 • vzáujme jednoznačného odlíšenia od poštových služieb sa zvažuje jeho jasná špecifikácia vnovele zákona č.507/2001 Zb. opoštových službách
 • zasielateľské činnosti nie je možné vykonávať ako sprostredkovateľskú činnosť voblasti služieb
 • na základe zákona č.136/2010 oslužbách na vnútornom trhu je zasielateľ povinný pred poskytnutím služby alebo pred podpísaním zasielateľskej zmluvy príjemcu služby zrozumiteľne a jednoznačne informovať osebe asvojej činnosti na miest kde sa služba poskytuje, na webe alebo vinformačných dokumentoch

 

Zasielateľská zmluva

Zasielateľskú zmluvu uzatvárajú príkazca (objednávateľ prepravy) a zasielateľ. Tento základný právny dokument vyjadruje záväzok zasielateľa, že vo vlastnom mene a na účet príkazcu zaobstará prepravu z určitého miesta do iného miesta a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi platbu. Následne na základe prepravnej zmluvy zasielateľ obstará prepravu u dopravcu.

 Zasielateľská zmluva má podobnú formu ako komisionárska zmluva. Preprava sa objednáva objednávkou alebo zasielateľským príkazom. Súčasťou zasielateľskej zmluvy môžu byť aj všeobecné zasielateľské podmienky, čo do značnej miery zjednodušuje zmluvné dojednania.  

Ak vykoná zasielateľ prepravu vlastnými vozidlami, uzatvára sa zmluva o preprave a nie zasielateľská zmluva. Prepravnú zmluvu - prepravu je možné uzavrieť aj priamo bez zasielateľa.

 

  Trendy v zasielateľstve

 • orientácia na všetky druhy dopravy
 • hľadanie optimálneho riešenia aj kombináciou prepravných možností
 • pridané hodnoty - colné konania, ručenie colného dlhu, vystavovanie dokladov, poistenie zásielok, skladovanie, balenie, označovanie zásielok, konsolidácia atriedenie zásielok, on-line sledovanie
 • budovanie vlastných logistických centier
 • distribúcia tovaru od výroby kspotrebiteľovi.
Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..