logo poštové služby

Legislatíva

 

 

Poštové služby a služby s nimi súvisiace sa poskytujú a riadia v zmysle platnej legislatívy, sú to najmä :

 

Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách

zákon upravuje:

  • podmienky poskytovania poštových služieb na trhu poštových služieb a ich štátnu reguláciu, 
  • rozsah a podmienky poskytovania univerzálnej služby a práva a povinnosti jej poskytovateľa a jej užívateľov, 
  • spôsob financovania univerzálnej služby prostredníctvom kompenzačného fondu
  • prístup k verejnej poštovej sieti a požiadavky na hustotu a vybavenie prístupových miest verejnej poštovej siete, 
  • pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb.

 

Úplné znenie Zákona o poštových službách, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2012 

 

Úplné znenie Zákona o poštových službách, ktorý platil do 31.12.2012 nájdete TU.

Všeobecné povolenie

Všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb je rozhodnutie Poštového regulačného úradu o štátnej regulácii trhu poštových služieb, ktoré sa vydáva podľa § 17 zákona č. 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktoré podľa § 19 až § 23 špecifikuje podmienky registrácie.

 

Aktuálne platné všeobecné povolenie účinné od 30.3.2012 nájdete  TU

Poštová licencia

je rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa dáva právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu poštovú službu a určuje rozsah a podmienky jej poskytovania. Poštovou licenciou sa môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.

Poštová licencia č. 1223/020/2002 z 27. decembra 2002 bola udelená Slovenskej pošte, š.p., so sídlom Partizánska cesta č. 9,
975 99  Banská Bystrica s platnosťou do 31. decembra 2012.

Poštový regulačný úrad udelil Poštovú licenciu na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného tyku Slovenskej pošte, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica na obdobie 10 rokov, s účinnosťou od 1.1.2013 do 31.12.2022.

 

Úplné znenie poštovej licencie, ktorá nadobudne účinnosť od 1.1.2013 nájdete TU

 

Požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby

sú prílohou Poštovej licencie a určujú kvalitatívne požiadavky na poskytovanie univerzálnej poštovej služby. Sú v nich okrem iného definované požiadavky na územnú dostupnosť služieb - napr. lokalizáciu pôšt alebo poštových schránok. Alebo v nich je špecifikovaná časová dostupnosť služieb podľa jednotlivých lokalít - otváracie hodiny, čakacie lehoty, periodicita vyberania poštových schránok a pod. No a v neposlednom rade aj normy kvality pre prepravu zásielok - aké % zásielok musí by dodané v stanovenej lehote.


 

  •  

     

 

 


Vyhláška o spôsobe výpočtu a náhrade čistých nákladov univerzálnej služby

 

definuje presný postup akým spôsobom poskytovateľ univerzálnej služby vypočítava čisté náklady univerzálnej služby alebo tiež spôsob výpočtu príspevku do kompenzačného fondu. 

Vyhlášku nájdete TU.

 

Normy (STN) týkajúce sa poštových služieb

 

STN Názov 
 STN 01 0141      Terminológia poštovej prevádzky 
 STN 01 0141/Z1              Terminológia poštovej prevádzky - Zmena 1
 STN 01 8032   Poštové informačné symboly a značky 
 STN 74 7640      Domové listové schránky 
 STN 74 7646        Predajné automaty poštových cenín 
 STN 88 5401    Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové obálky a tašky 
 STN 88 5401/Z1    Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové obálky a tašky - Zmena 1
 STN 88 5410  Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové a telegrafické poukážky 
 STN 88 5411    Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Poštové sprievodky 
 STN 88 5420  Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Lístky a pohľadnice 
 STN 88 5420/Z1 Obaly a tlačivá na poštové zásielky. Lístky a pohľadnice - Zmena 1
 STN ISO 6260  Poštové platobné príkazy 

 

Všetky uvedené  technické normy môžete získať od Slovenského ústavu technickej normalizácie.

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..