logo poštové služby

Pojmy poštového trhu

Poštové služby (§ 2)

Sú služby, ktoré zahŕňajú vyberanie, triedenie, prepravu a dodávanie poštových zásielok. Poštové služby sa poskytujú na základe zmluvy uzavretej medzi poštovým podnikom a odosielateľom. Zmluvou sa poštový podnik zaväzuje odosielateľovi, že dodá vybratú poštovú zásielku alebo platbu poukázanú adresátovi podľa poštových podmienok, a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť poštovú sadzbu podľa tarify. Zmluva je uzavretá vybratím poštovej zásielky.

 

Poštová zásielka (§ 5)

je oznámenie v písomnej forme alebo iná vec, ktorá má byť dodaná adresátovi a ktorá je označená adresou adresáta. Konečnú podobu úpravy poštovej zásielky, v ktorej ju poštový podnik vyberá a distribuuje, určí poštový podnik v poštových podmienkach.

 

Druhy poštových zásielok:

 • listové zásielky (korešpondencia, direct maily, slepecké zásielky), 
 • balíky obsahujúce tovar s komerčnou hodnotou alebo bez nej, 
 • periodické zásielky, 
 • poštové poukazy.

 

Poštový podnik (§ 7)

Poštový podnik je podnikateľ, ktorý poskytuje jednu alebo viacero poštových služieb alebo poštový platobný styk. Poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu musí mať udelenú poštovu licenciu, ostatné poštové podniky musia byť registrované Poštovým regulačným úradom v rozsahu Všeobecného povolenia. V prípade poskytovania poštového platobného styku musí poštový podnik ako rávnická osoba vytvárať základné imanie v súlade so Všeobecným povolením.

 

Univerzálna služba (§ 3)

Je ponuka poštových služieb, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak, aby bola zabezpečená dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľom univerzálnej služby je jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie a za podmienok a spôsobom podľa zákona. Univerzálna služba zahŕňa :

 • vybranie a distribúciu poštových zásielok (listov) s hmotnosťou do 2 kg vrátane, 
 • vybranie a distribúciu slepeckých zásielok
 • vybranie a distribúciu balíkov s hmotnosťou do 10 kg vrátane, 
 • distribúciu balíkov s hmotnosťou do 20 kg vrátane, ak boli vybrané v cudzine 
 • vybranie a distribúciu doporučených zásielok a poistených zásielok
 • vybranie a distribúciu úradných zásielok
 • služby spojené so zapísanými poštovými zásielkami najviac v rozsahu doplnkových služieb podľa pravidiel pre medzinárodný poštový styk
 •  vrátenie nájdenej poštovej zásielky odosielateľovi 

 

Zameniteľné poštové služby (§ 4)

Ide vlastne o poštové služby, ktoré poskytuje poštový podnik a tieto sú pre ich užívateľa (zákazníka) svojim obsahom, účelom a ich využitím zameniteľné (obdobné) s univerzálnymi poštovými službami, pričom užívateľ využitím zameniteľnej služby nestratí napr. určitú pridanú hodnotu, alebo mu nebude mu poskytnutý užší rozsah služby alebo nezaplatí vyššiu cenu. Zjednodušene povedané zákazníkovi prinášajú rovnaký efekt - splnia jeho potrebu - ako univerzálne služby, pričom táto služba môže byť realizovaná odlišným spôsobom. De facto sa zameniteľnou poštovou službou stáva aj tzv. hybridná pošta a to od fázy keď poštový podnik vytvorí poštovú zásielku (po prevzatí elektronických dát zásielky vytlačí, zaobálkuje), teda keď dochádza k vybratiu zásielky, pričom ju následne vytriedi, prepraví a doručí.

 

Čisté náklady za univerzálnu službu (§ 56)

Sú vlastne rozdielom medzi čistými nákladmi poskytovateľa univerzálnej služby a čistými nákladmi toho istého poskytovateľa ak by sa mohol správať komerčne a nemusel by poskytovať univerzálnu službu (mohol sa vyhnúť určitým nákladom) - napr. by optimalizoval poštovú sieť, frekvenciu doručovania a pod. Od tohto rozdielu sa ešte odrátajú hmotné a nehmotné výhody vyplývajúce z toho, že poskytuje univerzálnu službu - napr. DPH, obchodné meno a značka, sieť. Tento hypotetický scenár by mal fungovať tak, že poskytovateľ univerzálnej služby by sa aj v takýchto podmienkach snažil plniť svoje záväzky, udržať dominantné postavenie na trhu, zamestnanosť a zefektívniť svoje fungovanie.
Vzhľadom na legislatívu EÚ a zákon o poštových službách je potrebné overenie výpočtu „čistých nákladov" poskytovateľa univerzálnej služby vykonať nezávislou audítorskou spoločnosťou, ktoré bude následne prerokované s EK.

 

Príspevky do kompenzačného fondu (§ 58)

Keď je známa suma čistých nákladov za univerzálnu službu PRÚ stanoví výšku príspevkov do kompenzačného fondu pre poštové podniky poskytujúce zameniteľné poštové služby. Príspevok od jednotlivých poštových podnikov (vrátane SP) poskytujúcich zameniteľné poštové služby sa určí ako pomer obratu poštového podniku zo zameniteľných poštových služieb k celkovému obratu všetkých poštových podnikov zo zameniteľných služieb + z obratu SP z univerzálnej služby za predchádzajúci rok (ide vlastne o stanovenie trhového podielu z relevantného trhu (zameniteľné + univerzálne služby). Táto suma pri každom poštovom podniku pritom nesmie byť vyššia ako 3 % z obratu zo zameniteľných poštových služieb daného poštového podniku - to sa týka aj SP.

 

Prístup do verejnej poštovej siete alebo jej časti (§ 8)

Poskytovateľ univerzálnej služby je povinný uzavrieť s poštovým podnikom poskytujúcim zameniteľné poštové služby zmluvu o prístupe k verejnej poštovej sieti ak je to pre daný poštový podnik vyhovujúce a prospieva to hospodárskej súťaži. V praxi teda musí na základe zmluvy a za odplatu Slovenská pošta sprístupniť alternatívnym operátorom časť svojej infraštruktúry (prepravné kapacity, triediace linky, pošty a pod.), samozrejme ak jej to dovoľujú jej kapacitné alebo technické možnosti. Ide vlastne o obdobnú situáciu ako v prípade telekomunikačných služieb. Ak dôjde k rozporu pri uzatváraní zmluvy medzi Slovenskou poštou a poštovým podnikom do procesu vstupuje PRÚ. Ďalšie informácie nájdte TU.


Poštový regulačný úrad (§ 14)

so sídlom v Žiline je štátna regulačná autorita poverená reguláciou trhu poštových služieb a dohľadom nad trhom poštových služieb.

Jeho hlavné úlohy sú definované v § 13 Zákona o poštových službách a sú to:

 • štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku (ďalej len „štátny dohľad")
 • spolupráca s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb
 • notifikačný orgán v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu
 • štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb 

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..