logo poštové služby

Rozhovor s Henrichom Laukom, riaditeľom spoločnosti Kolos s.r.o.


Našou prioritou je vytvorenie alternatívy pre všetkých zadávateľov v hromadnej korešpondencii. Klient by mal  mať možnosť si vybrať. Budúcnosť vidím práve v oblasti  komplexných riešení pre zákazníkov od produkcie  cez doručovacie produkty až po služby elektronickej pošty. 

Samozrejme, nezabúdame na segmenty, v rámci ktorých sme už etablovaní, ako je doručovanie katalógov a direct mailov. Je to segment, ktorý má dlhodobú tendenciu rásť, preto je  pre nás tiež podstatný.  

Zázemie, ktorým v súčasnosti disponujeme, nás priam predurčuje na to, aby sme sa tou alternatívou pre zákazníkov stali.                                                    

 

 

Od 1. 1. 2012 začal platiť nový zákon o poštových službách, ktorý úplne otvára trh a definuje aj nový systém financovania univerzálnej služby. Ako hodnotíte schválené znenie zákona a v čom vidíte jeho najväčšie riziká?

 

V prvom rade liberalizácia znamená významný prelom v oblasti poštových služieb, ktorý prináša ich otvorenie, a tým otvára hospodársku súťaž v tejto oblasti. Táto zmena bude významným krokom nielen pre poštové spoločnosti, ale aj pre podajcov hromadnej korešpondencie. Práve vzniknuté konkurenčné prostredie bude hnacím motorom inovácií a zefektívňovania služieb, čo je predpokladom lepších služieb pre koncových zákazníkov.
Samotný zákon o poštových službách, ako aj proces jeho uvádzania do praxe je z našej strany vnímaný nie ako optimálny. Najväčšie výhrady máme k forme financovania univerzálnej služby, na ktorej sa majú podieľať aj jednotliví alternatívni poštoví operátori. Zároveň musím vyjadriť obavy z definície zameniteľných služieb, ktorej nejednoznačnosť dáva priestor pri posudzovaní služieb, z ktorých by sa mali platiť odvody do kompenzačného fondu. Pevne verím, že v tejto oblasti bude Poštový regulačný úrad postupovať nezaujato a v konečnom dôsledku tak, aby boli podmienky pre všetkých poskytovateľov služieb rovnaké.
Nedá mi nespomenúť samotný proces tvorby a uvedenia zákona, kde ako člena najväčšej alternatívnej poštovej skupiny na Slovensku nás ani neprizvali k procesu pripomienkovania zákona, ako aj skutočnosť, že tento zákon bol prijatý len tri mesiace pred samotnou liberalizáciou, pričom viaceré definície, ku ktorým sa ešte vyjadroval Poštový regulačný úrad, neboli známe mesiac pred liberalizáciou. V Rakúsku, kde pôsobí naša materská spoločnosť, bol zákon aj so všetkými definíciami schválený rok pred samotnou liberalizáciou, čo dávalo možnosť všetkým poskytovateľom na prípravu a aplikovanie zákona v praxi.

 

V čom vidíte najväčší problém financovania univerzálnej služby prostredníctvom kompenzačného fondu?

Už som spomenul, že s financovaním univerzálnej služby prostredníctvom kompenzačného fondu nesúhlasíme. Nevidím nijaký dôvod, prečo by mal byť v trhovom hospodárstve najväčší poskytovateľ poštových služieb dotovaný alternatívnymi operátormi, a to hlavne za podmienok, keď Slovenskej pošte bolo umožnené v rámci univerzálnej poštovej služby poskytovať výrazné zľavy vo forme tzv. technologického bonusu aj podajcom hromadnej korešpondencie. Týmto sa Slovenská pošta na jednej strane vyhýba prispievaniu do kompenzačného fondu a zároveň využíva výhodu neuplatňovania DPH v rámci univerzálnej služby, čím získava výraznú konkurenčnú výhodu. Z môjho pohľadu ide o precedens, ktorý nemá nič spoločné s trhovým hospodárstvom. V tejto oblasti by mal konať Poštový regulačný úrad tak, aby boli dosiahnuté rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov poštových služieb.

 

Pripravuje vaša spoločnosť nejaké zmeny v súvislosti s liberalizáciou?

V rámci poskytovaných služieb chceme ťažiť z know-how materskej spoločnosti a osobného prístupu k zákazníkom. Za posledné tri roky, ale aj v súčasnosti investujeme nemalé prostriedky do logistiky, procesov a kvality doručovania. Zadávateľom podaja hromadnej korešpondenciu sme už v súčasnosti schopní poskytnúť lepší servis, rozsiahle portfólio služieb, osobný prístup, optimalizáciu poštových nákladov, ale najmä byť pre nich alternatívou. Okrem spomínaných služieb v oblasti logistiky zásielok sme schopní poskytovať služby v oblasti produkcie zásielok, hybridnej pošty, digitalizácie dát a v neposlednom rade v oblasti elektronickej pošty, ktorá sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou hromadnej korešpondencie. Ponúkame tak zákazníkom komplexné riešenia na spracovanie zákazníckych informačných tokov, ich správu aj ich distribúciu.

 

Avizovali ste, že chcete získať pätinu trhu s hromadnou korešpondenciou. Čím chcete získať toľko klientov, keď vďaka hybridnej pošte bol trh už vlastne predčasne liberalizovaný?

Áno, naším dlhodobým cieľom je získať 20 % trhu s hromadnou korešpondenciou. Samozrejme, sme si vedomí toho, že tento cieľ nenaplníme hneď, ale zo skúseností z trhov, na ktorých pôsobíme, je z dlhodobého hľadiska tento cieľ realizovateľný. Tak ako v oblasti zásielok nad 50 g, kde sa nám podarilo za obdobie 3 rokov získať takmer 15 % trhový podiel, aj pre segment, do ktorého teraz vstupujeme, bude podstatné nastaviť portfólio služieb a zákaznícky servis tak, aby v plnej miere odzrkadľoval potreby zákazníkov. V prvom rade chceme ťažiť z know-how materskej spoločnosti, ale tiež silného logistického a finančného zázemia. Už čoskoro predstavíme viaceré projekty, ktoré by nám mali pomôcť naplniť naše ciele.

 

Chcete sa v adresnej distribúcii orientovať aj na menšie firmy, prípadne obyvateľstvo?

Naším hlavným cieľom sú spoločnosti s hromadnou korešpondenciou. V oblasti poskytovania služieb aj menším spoločnostiam máme rozpracované viaceré projekty, takže nevylučujem, že v dohľadnom čase nezačneme poskytovať služby aj tejto skupine spoločností. O poskytovaní takejto služby pre obyvateľov zatiaľ neuvažujeme.

 

Zostanete aj naďalej pôsobiť segmente v neadresnej distribúcie?

Neadresná distribúcia tvorí naďalej významný segment našich aktivít. V tejto oblasti máme 30 % trhový podiel s objemom viac ako 500 mil. distribuovaných materiálov ročne. Vzhľadom na viacero synergických procesov v oblasti adresného doručovania, a to hlavne v logistike, chceme tento segment služieb aj ďalej rozvíjať. Chcem však pripomenúť, že našou prioritou je v súčasnosti a pre budúcnosť adresné doručovanie.

 

Ste 100 % dcérskou spoločnosťou Rakúskej pošty. Ako prebieha vaša spolupráca? Využívate jej know-how, prípadne aj technické kapacity?

Zázemie, ktoré nám poskytuje materská spoločnosť, je jedným zo základných faktorov nášho úspechu. Rakúska pošta v roku 2006 začala svoju transformáciu z lokálnej poštovej spoločnosti na poštovú skupinu s pôsobnosťou v regióne CEE a komplexnou ponukou služieb. Za relatívne krátke obdobie rozšírila svoju pôsobnosť do 11 krajín, v rámci ktorých vlastní 23 spoločností v oblasti poštových služieb.
Jednotlivé akvizície neboli zamerané len na spoločnosti poskytujúce logistické poštové služby, t. j. neadresné a adresné doručovanie, doručovanie balíkov, ale aj technológie spojené spojené s procesom doručovania, ako je produkcia, digitalizácia dát a elektronická pošta. V rámci našej obchodnej stratégie sú tieto aspekty využívané, pričom práve v oblasti doplnkových služieb k samotnému doručovaniu aktívne spolupracujeme s našimi sesterskými spoločnosťami.

 

Aké sú vaše strednodobé a dlhodobé zámery v oblasti poštových služieb? Ktorým smerom sa chcete orientovať?

Našou prioritou je vytvorenie alternatívy pre všetkých zadávateľov hromadnej korešpondencii. Klient by mal mať možnosť si vybrať. Budúcnosť vidím práve v oblasti komplexných riešení pre zákazníkov od produkcie cez doručovacie produkty až po služby elektronickej pošty.
Samozrejme, nezabúdame na segmenty, v rámci ktorých sme už etablovaní, ako je doručovanie katalógov a direct mailov. Je to segment, ktorý má dlhodobú tendenciu rásť, preto je pre nás tiež podstatný.
Zázemie, ktorým v súčasnosti disponujeme, nás priam predurčuje na to, aby sme sa tou alternatívou pre zákazníkov stali.

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..