logo poštové služby

Rozhovor s J. Fľakom, predsedom Poštového regulačného úradu

Liberalizácia poštových služieb má priniesť najmä rozšírenie konkurencie medzi poskytovateľmi, s čím by mala byť spojená snaha získať zákazníka väčším výberom služieb, zlepšovaním kvality a nepochybne aj primeranou cenou. Prvotným aspektom, ktorý sa prejaví u užívateľa je možnosť voľby poskytovateľa, čiže použiť na distribúciu zásielky ktoréhokoľvek poštového operátora. Ako zákazník si teda môžem vybrať typ služby, jej poskytovateľa a rozhodnúť sa podľa kvality, ceny a iných požiadaviek, ktoré preferujem.

 

Od 1.1.2012 začne platiť nový Zákon o poštových službách, ktorý úplne otvára trh a definuje aj nový systém financovania univerzálnej služby. Podieľali ste sa na jeho príprave?

Hlavnou zmenou, ktorú prináša nový zákon o poštových službách je zrušenie poštovej výhrady, zavedenie nového systému financovania univerzálnej služby, možnosť operátorov zvoliť si prístup k sieti poskytovateľa univerzálnej služby, zrušenie voľnej živnosti na poskytovanie poštových služieb a získanie oprávnenia na podnikanie formou registrácie. Účelom týchto zmien je liberalizácia na poštovom trhu a poskytovanie poštových služieb v plne konkurenčnom prostredí.
Gestorom a tvorcom legislatívy pre oblasť poštových služieb je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pri príprave nového zákona o poštových službách sa PRÚ zúčastnil tohto procesu v rámci pripomienkového konania, či už na úrovni rezortu alebo v medzirezortnom konaní.

 

Ako hodnotíte definitívne schválené znenie a kde vidíte najväčšie riziká pri jeho aplikácii v praxi?

Cieľom novej právnej úpravy je vytvorenie liberalizovaného trhového prostredia v našich podmienkach. Z tohto hľadiska možno hodnotiť schválené znenie zákona v tom zmysle, že vytvára základné podmienky a predpoklady na voľné poskytovanie poštových služieb, či už z hľadiska napr. voľného prístupu a možnosti poskytovať služby na základe registrácie a po splnení zákonných požiadaviek zo strany poskytovateľov služieb, zrušenia doterajších hmotnostných limitov poštových zásielok vo vyhradenej oblasti a pod. Pre samotných užívateľov (spotrebiteľov) poštových služieb bude liberalizácia predstavovať „slobodnú voľbu" poštového operátora, typu služby a pri jeho výbere nepochybne bude dôležitú úlohu zohrávať cena služby. Nové znenie zákona vychádza v jadre z doterajšej právnej úpravy, ktorá sa osvedčila v praxi, pričom samozrejme rieši nové otázky súvisiace s uvoľnením trhu ako aj precizuje viaceré doterajšie ustanovenia zákona. Pre užívateľov služieb by prínosom malo byť stanovenie všeobecného rámca povinností pre všetkých poštových operátorov, ktoré musia zohľadniť v prístupe k zákazníkovi, napr. riešenie reklamácií, poskytovanie informácií o jednotlivých službách, ich podmienkach, cene a prístupe k nim, a to aj všeobecne dostupnými prostriedkami zverejnenia a pod.
Z hľadiska aplikácie nového zákona v praxi možno očakávať problematické otázky, ktoré by sme mohli zadeliť do troch základných skupín. Prvá skupina predstavuje systém financovania univerzálnej služby, v rámci ktorého pôjde najmä o vymedzenie zameniteľných poštových služieb, riešenie čistých nákladov univerzálnej služby a príspevkov poštových operátorov a ich zapojenia do systému financovania. Druhá skupina je novou kategóriou a súvisí s prístupom k poštovej sieti poskytovateľa univerzálnej služby, ako sú zmluvy o prístupe, zmluvná odmena za prístup a tretia skupina, kde možno očakávať najmenej problematických oblastí je spojená s aplikáciou ustanovení zákona zavádzajúcich nové práva a povinnosti pri poskytovaní poštových služieb a univerzálnej služby.
Čo sa však týka ďalších nie priamo rizík právnej úpravy, tak dôležitou výzvou v priebehu roku 2012 pre úrad bude udeľovanie poštovej licencie a zabezpečenie univerzálnej služby.

 

Myslíte si, že schválený model financovania univerzálnej služby prostredníctvom kompenzačného fondu bude fungovať?Neobávate sa, že poštové podniky sa budú snažiť vyhnúť zaradeniu ich služieb medzi zameniteľné poštové služby?

Prijatý zákon o poštových službách rieši prípadné kompenzácie univerzálnej služby systémom, ktorý je navrhnutý ako kombinácia tzv. kompenzačného fondu a „príspevku/doplatku" zo štátneho rozpočtu. Kompenzačný fond v podstate predstavuje zriadenie osobitného účtu, na ktorom sú sústredené finančné prostriedky z príspevkov tých poskytovateľov, ktorí budú poskytovať zameniteľné služby, t.j. služby z rozsahu univerzálnej služby.
V našich podmienkach pristúpil zákonodarca k tomuto systému, existujú však aj ďalšie možnosti, s ktorými počítajú predpisy EÚ, ako sú mechanizmus kompenzácie len z verejných finančných prostriedkov alebo zabezpečenie poskytovania univerzálnej služby klasickým obstarávaním. Skúsenosti z iných krajín, ktoré už pristúpili k liberalizácii naznačujú aj negatívne skúsenosti, čo sa týka zavádzania a praktického uplatnenia kompenzačného fondu. Na viaceré aspekty sme upozorňovali pri príprave samotnej legislatívy, najmä čo sa týka úzkej nadväznosti fungovania kompenzačného fondu na vymedzení zameniteľných služieb. Systém financovania založený na „solidarite" ostatných poskytovateľov poštových služieb bol najviac podrobený kritike zo strany alternatívnych operátorov, keďže bude mať na nich priamy ekonomický vplyv.

 

Kam by mala Slovenská pošta ako poskytovateľ univerzálnej služby „pustiť" ostatné poštové podniky do svojej siete?

Východiskom úpravy prístupu k verejnej poštovej sieti boli pri tvorbe legislatívy niektoré ustanovenia tretej poštovej smernice; čiže sa vychádzalo z rámca európskych predpisov. Prednostne je umožnenie vstupu do siete ponechané na dohodu zúčastnených strán a regulátor má zasiahnuť až v prípade sporu, ak je to nutné. Vzhľadom na to, že ide o novú oblasť, tak uplatnenie ako aj rozsah využitia vstupu do siete ukáže až prax.

 

Nový zákon vo významnej miere rozširuje kompetencie PRÚ. Ktoré sú tie najvýznamnejšie?

Skôr ako o rozširovaní možno hovoriť o viacerých nových úlohách, ktoré majú zabezpečiť praktické riešenie liberalizácie poštových služieb. Potrebné bude najmä riešiť proces obnovovania oprávnení poskytovateľov, udelenie poštovej licencie, vydanie všeobecného povolenia a stanovenie požiadaviek na kvalitu a samozrejme úlohy súvisiace s financovaním univerzálnej služby. Práve tieto úlohy budú v nasledujúcom roku predstavovať hlavnú náplň činnosti úradu. Medzi úplne nové aktivity možno zaradiť pozíciu úradu ako „arbitra" pri sporoch o obsahu zmlúv o prístupe k verejnej poštovej sieti, rozhodovaciu činnosť v oblasti kompenzačného fondu, zameniteľných služieb a prípravu návrhov niektorých všeobecne záväzných predpisov.


Ako ste pripravený na tieto zmeny a čo ešte musíte zabezpečiť?

Úlohou PRÚ v nastávajúcom období je uviesť všetky zmeny do praxe a vytvoriť podmienky na uplatnenie nového systému povolení, kompenzácie čistých nákladov univerzálnej služby, stanovenie kvalitatívnych požiadaviek a ukazovateľov univerzálnej služby a pod. Zásadnou úlohou v súvislosti s ukončením platnosti poštovej licencie (31.12.2012) bude zabezpečiť poskytovanie univerzálnej služby a udeľovanie poštovej licencie. Všetky tieto úlohy sú súčasťou dohľadovej a regulačnej činnosti PRÚ, v ktorej budeme pokračovať naďalej.
Viaceré z úloh sa už pripravujú a v súčasnosti je už zverejnený nový návrh všeobecného povolenia, ktorý prejde pripomienkovým konaním, ďalej nový predpis o spôsobe výpočtu a úhrade čistých nákladov univerzálnej služby, ktorý je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pripravuje sa zverejnenie požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby a v priebehu prvého polroka 2012 výzva na udelenie poštovej licencie.
Ako aj doteraz PRÚ bude naďalej rozvíjať aktivity a pokračovať v spolupráci na medzinárodnej úrovni, najmä s ostatnými regulačnými úradmi združenými v Európskej skupine regulačných orgánov pre poštové služby (ERGP).

 

Čo môžu zákazníci očakávať od definitívnej liberalizácie poštových služieb?

Liberalizácia poštových služieb má priniesť najmä rozšírenie konkurencie medzi poskytovateľmi, s čím by mala byť spojená snaha získať zákazníka väčším výberom služieb, zlepšovaním kvality a nepochybne aj primeranou cenou. Prvotným aspektom, ktorý sa prejaví u užívateľa je možnosť voľby poskytovateľa, čiže použiť na distribúciu zásielky ktoréhokoľvek poštového operátora. Ako zákazník si teda môžem vybrať typ služby, jej poskytovateľa a rozhodnúť sa podľa kvality, ceny a iných požiadaviek, ktoré preferujem.

 

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..