logo poštové služby

Rozhovor s P. Kosťovom z poradenskej spoločnosti Postal Consulting s.r.o.

 

V rámci Témy mesiaca prinášame rozhovor s P. Kosťovom z poradenskej spoločnosti Postal Consulting s.r.o. Zameriame sa predovšetkým na aktuálnu tému liberalizácie a jej dopadov na poštový trh na Slovensku.  Dotkneme sa pozitív a aj prípadných negatív, ktoré táto zmena prináša a nezabudneme odhadnúť aj ďalšie smerovanie poštových služieb.

Ako hodnotíte úplné otvorenie trhu poštových služieb na Slovensku z pohľadu zmeny legislatívnych pravidiel ?

Ťažko je možné po necelých troch mesiacoch hodnotiť liberalizáciu poštových služieb na Slovensku. Nový zákon o poštových službách je účinný, ale ďalšie súvisiace predpisy boli len nedávno vydané (Vyhláška o výpočte čistých nákladov za univerzálnu službu), alebo sa čaká na ich zverejnenie - Všeobecného povolenia (bolo zverejnené dnes 30.3. -poznámka redakcie). Taktiež ešte poskytovateľ univerzálnej služby - Slovenská pošta ide podľa pôvodnej licencie (tá mu platí do konca roku 2012). Až po schválení a vydaní týchto dokumentov a ich aplikácii v praxi bude možné túto situáciu podrobnejšie analyzovať.

 

Áno, ale predsa táto nižšia legislatíva vychádza zo samotného Zákona o poštových službách?

Áno, lenže samotný zákon nerieši všetky záležitosti podrobne. Zoberme si napríklad podstatnú oblasť príspevkov do kompenzačného fondu. Tu vstupujú do hry až tri podstatné momenty. Za čo sa vlastne bude platiť, kto a koľko bude platiť. No a keď sa pozrieme napríklad na definovanie rozsahu príspevkov do kompenzačného fondu je podstatné práve Všeobecné povolenie a následná registrácia poštových podnikov. Práve registráciou totiž poštové podniky získajú oprávnenie na poskytovanie poštových služieb a zároveň ich služby sa zaradia do režimu zameniteľných alebo "nezameniteľných" služieb. No a práve zo zameniteľných služieb budú poštové podniky prispievať do kompenzačného fondu.

 

V čom vidíte najväčšie riziká realizovaných zmien?

Väčšina sa pozerá na liberalizáciu len z pohľadu otvorenia trhu a zvýšenia konkurenčného boja. Poštové služby sú však špecifické a štát si chce i naďalej zachovať v tejto oblasti svoju mieru vplyvu. Predovšetkým na územné pokrytie týchto služieb, ich kvalitu a cenovú primeranosť. Na to mu slúži tzv. univerzálna služba. No a tu sú aj najväčšie riziká liberalizácie poštových služieb. Už spomínaná nová licencia pre poskytovateľa univerzálnej služby by mala vyvažovať tento záujem štátu, ale zároveň zohľadňovať meniace sa možnosti a potreby bežných občanov - užívateľov poštových služieb. Je potrebné mať takú rozsiahlu sieť pôšt, poštových schránok? Všetko to niečo stojí a keďže to už nebude vykrývané z tzv. monopolu poskytovateľa univerzálnych služieb (slovenská pošta), bol zavedený kompenzačný fond. Príspevky do kompenzačného fondu však predstavujú v podstate pre poštové podniky špeciálnu „poštovú daň" a určite sa jej budú chcieť vyhnúť. Z môjho pohľadu tento model financovania univerzálnej služby nebude efektívny a vyvolá množstvo ďalších problémov.

 

Čo sa môže stať?

No v prvom rade príspevky do kompenzačného fondu nedosiahnu úroveň, ktorú pri predkladaní návrhu Zákona o poštových službách odhadovalo ministerstvo dopravy. Rátalo totiž s obratom poštových podnikov zo zameniteľných služieb na úrovní 50 mil. € a teda z príspevkom do kompenzačného fondu na úrovni 1,5 mil. € (3 % z obratu). Ak si zoberieme, že zameniteľné služby bude reálne poskytovať 4-5 poštových podnikov, pričom sa budú snažiť svoje služby snažiť zaradiť do kategórie „nezameniteľných" služieb, tak toto číslo je výrazne nadhodnotené. No a potom sú tu náklady na kontrolu a vymáhanie týchto neistých príspevkov do kompenzačného fondu. Tie budú na úrovni 365 tis. € ročne. 315 tis. € bude zahŕňať každoročný nezávislý audit správnosti výpočtu čistých nákladov na univerzálnu službu a zvyšok tvoria zvýšené osobné náklady na nových zamestnancov poštového regulačného úradu.

 

Čo by ste navrhovali?

Samozrejme odpoveď nie je taká jednoduchá. V prvom rade by si mal štát definovať, aký je pre neho potrebný a únosný rozsah univerzálnej služby. Určite by štát mal účinnejšie podporovať poskytovateľa univerzálnej služby - Slovenskej pošty pri využívaní jej jedinečnej siete. Napríklad sociálne transfery, informatizácia spoločnosti a takto mu nepriamo kompenzovať jeho zvýšené náklady. No a určite by som aspoň na vybrané služby alebo regióny skúsil aj model vyhlásenia výberového konania na dodávateľa univerzálnej služby. Toto je totiž tretia forma (popri priamom financovaní zo štátneho rozpočtu a financovaní cez kompenzačný fond), ktorú v tretej poštovej smernici odporúča aj EÚ.

 

Skúsme sa teraz pozrieť na pozitíva, ktoré prináša liberalizácie zákazníkov?

Ako sa dalo očakávať 1.1.2012 nebol nejaký magický dátum, ktorý by priniesol výrazný pokles cien, rozšírenie ponuky alebo kvality služieb. V prípade bežných spotrebiteľov sa to ani neočakávalo, pretože tí nie sú prioritnou cieľovou skupinou pre konkurenčný boj. No a čo sa týka firemných zákazníkov tam svoje urobila anomália v podobe hybridnej pošty, ktorá fakticky otvorila trh už oveľa skôr. 
Na druhej strane určité zmeny bolo možné pozorovať. Týkajú sa predovšetkým národného poštového operátora, ktorý od začiatku roka spustil viacero služieb znamenajúcich krok vpred.

 

A čo alternatívni poštoví operátori?

Tí samozrejme rozšírili svoje portfólio o doteraz „zakázané" 50 gramové zásielky a zvýšili svoju obchodnú činnosť smerom k firemným zákazníkom. Snažia sa takto kontrahovať doteraz zazmluvnených alebo verných zákazníkov Slovenskej pošty. Je však možné očakávať aj ďalšie pohyby v rámci poštových podnikov, či už v oblasti vzájomných akvizícií alebo aj napr. pri zdielaní poštovej siete Slovenskej pošty.

 

Ktorým smerom sa budú vyvíjať poštové služby v strednodobom horizonte?

Je zrejmé, že transakčné zásielky dosiahli svoj vrchol a budú pozvoľna klesať. Tu sa spája všadeprítomná elektronizácia komunikácie a tiež prirodzený záujem veľkých odosielateľov šetriť. V budúcnosti je možné očakávať ďalší rozvoj elektronickej a hybridnej komunikácie. Doteraz si túto oblasť riešil každý hromadný odosiellateľ sám. Určite je tu však priestor na na vytvorenie centrálnej platformy, ktorá by spájala všetkých hromadných odosielateľov (finančný sektor, TELKO, utility) a na druhej strane zase bežných spotrebiteľov. Ide o koncept tzv. digitálnych schránok, do ktorých užívateľ vstupuje cez PC alebo svoj mobil a má tak pod kontrolou svoje účty a faktúry, pričom môže hneď za ne platiť alebo si ich archivovať. Tento model je použiteľný aj pre korešpondenciu, ktorej prevzatie je potrebné potvrdiť a napríklad ho už prevádzkuje aj Česká pošta v podobe tzv. dátových schránok.

Na Slovensku svoj potenciál ešte v porovnaní s vyspelými krajinami ešte určite nedosiahli direct maily a direct marketing ako taký. U nás zatiaľ pretrváva boom neadresných zásielok. Priama reklama je však oveľa efektívnejšia a navyše je merateľná. Ak zoberieme, že tieto zásielky sú ešte aj lacnejšie ako bežné listy, tak tento kanál je veľmi efektívny. Všetko bude závisieť od kvality adresných databáz, ktorá zatiaľ zaostáva a tiež od ochoty zadávateľov reklamy a marketingových agentúr isť do tejto formy propagácie a  predaja.

 

A čo balíky?

O nich je určite budúcnosť pošty. Ten potenciál je zrejmý predovšetkým z pohľadu e-commerce. Pri týchto službách však poštoví operátori nesmú zabúdať, že zákazníkom je nielen odosielateľ, ale predovšetkým adresát. Ak totiž majiteľ e-shopu má veľké percento nedoručiteľných zásielok alebo veľké množstvo sťažností na kvalitu doručenia musí túto situáciu riešiť zmenou doručovateľa. Moderné distribučné služby pri tovaroch musia zahŕňať nielen rýchlosť a door to door distribúciu ale aj elektronickú nadstavbu - sledovanie pohybu zásielok pre odosielateľa a elektronické avizovanie doručenia pre adresáta. No a samozrejme zabezpečenie vybratia a zúčtovania dobierkovej sumy. Už v blízkej budúcnosti by poštoví operátori nemali zabudnúť na doručovanie zásielok prostredníctvom samoobslužných balíkových terminálov. Tie na rozdiel od kuriéra umožňujú adresátovi prevziať si svoju zásielku nepretržite (sú umiestnené na čerpacích staniciach, parkoviskách pred obchodnými centrami) a o ich príchode sa dresát dozvie cez SMS, pričom za dobierku môže platiť platobnou kartou.

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..